Algemene Voorwaarden

Laatse wijziging: 28 juli 2020

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Bluepoint eCommerce, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken in Bijzondere Voorwaarden.

1.2 Elke afwijking op de algemene of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bedongen en overeengekomen en aanvaard door beide partijen.
1.3 In de onderstaande tekst wordt als klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.
1.4 De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen die van Bluepoint eCommerce kunnen worden ingeroepen.
1.5 Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Bluepoint eCommerce deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Bluepoint eCommerce schriftelijk bevestigd worden.
1.6 Bluepoint eCommerce is te allen tijden bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend gemaakt worden via de website van Bluepoint eCommerce. www.bluepointecommerce.nl

2. Offertes

2.1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Bluepoint eCommerce niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2.2 Bluepoint eCommerce hanteert voor zijn diensten offertes op basis van standaard pakketten. De prijzen en omschrijvingen van de pakketten zoals vermeld op de Bluepoint eCommerce website gelden als bindende offertes vanaf het moment dat er door de klant een aanvraag tot bestelling is gedaan.
2.3 De offertes van Bluepoint eCommerce gelden slechts ten titel van inlichting. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.

3. Annulering

3.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Bluepoint eCommerce met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Bluepoint eCommerce ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Bluepoint eCommerce geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die reeds ter voorbereiding zijn gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

4. Prijswijzigingen

4.1 Bluepoint eCommerce is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
4.2 Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Bluepoint eCommerce tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
4.3 Bluepoint eCommerce is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Bluepoint eCommerce zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

5. Levering

5.1 De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn steeds indicatief en binden Bluepoint eCommerce niet.
5.2 Geen aansprakelijkheid voor gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Bluepoint eCommerce indien deze termijn zonder ontvangst van de hierboven bedoelde melding is verstreken. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten en goederen of de gebrekkige onderdelen ervan door Bluepoint eCommerce zonder dat Bluepoint eCommerce daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.
5.3 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Bluepoint eCommerce zijn bedrijf uitoefent.
5.4 Bluepoint eCommerce is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
5.5 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Bluepoint eCommerce door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
5.6 Bluepoint eCommerce is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.7 Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

6. Onderzoek bij aflevering

6.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Bluepoint eCommerce de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Bluepoint eCommerce er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
6.2 Bluepoint eCommerce is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

7. Zet-, druk- of andere proeven

7.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Bluepoint eCommerce ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Bluepoint eCommerce terug te zenden.
7.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Bluepoint eCommerce de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
7.3 Bluepoint eCommerce is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
7.4 Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

8. Afwijkingen m.b.t. Print & Drukwerk

8.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
8.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
8.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
8.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  • oplage tot 20.000 eenheden: 10%
  • oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

9. Auteursrechten etc.

9.1 De opdrachtgever garandeert Bluepoint eCommerce, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Bluepoint eCommerce zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
9.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Bluepoint eCommerce bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Bluepoint eCommerce door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Bluepoint eCommerce de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Bluepoint eCommerce steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
9.4 De door Bluepoint eCommerce volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

10. Duur en beëindiging

10.1 Bluepoint eCommerce kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Bluepoint eCommerce niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
10.2 Bluepoint eCommerce heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
10.3 Indien de klant de levering van de dienst wenst te beëindigen dient een schriftelijke opzegging Bluepoint eCommerce te bereiken 14 kalenderdagen voor het einde van de lopende periode.
10.4 Alle diensten van Bluepoint eCommerce worden steeds stilzwijgend verlengd.
10.5 Geregistreerde domeinnamen worden enkel verlengd indien de betaling van de verlenging Bluepoint eCommerce bereikt voor vervaldag van registratie. Indien de betaling Bluepoint eCommerce niet bereikt voor deze datum zal Bluepoint eCommerce stilzwijgend aannemen dat klant de registratieperiode niet wenst te verlengen en zal Bluepoint eCommerce vrijgave van de desbetreffende domeinnaam vragen aan de registrerende instantie.
10.6 Indien de registrerende instantie geen vervaldag-systeem hanteert zal hiervoor de kalenderdag aangehouden worden volgend op de periode waarvoor klant reeds betalingen verricht heeft aan Bluepoint eCommerce.
10.7 Indien de registrerende instantie een procedure hanteert of de invulling van documenten vereist voor de beëindiging van een domeinnaam registratie kunnen geregistreerde domeinnamen enkel opgezegd worden met de door de registrerende instantie aangewezen documenten en/of procedures.

11. Eigendomsrecht

11.1 Bluepoint eCommerce of de derde van wie Bluepoint eCommerce vergunningen voor licenties heeft gekregen blijft te allen tijden eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat Bluepoint eCommerce nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.
11.2 De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software die hij plaatst op door Bluepoint eCommerce beschikbaar gestelde hardware, of bij Bluepoint eCommerce ondergebrachte hardware.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Bluepoint eCommerce kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of gevolgschade welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Bluepoint eCommerce of een van haar aangestelde personen of bedrijven toe te schrijven fout of nalatigheid tijdens de uitvoering van een dienst in opdracht van de klant of ten gevolge van beslissingen genomen door Bluepoint eCommerce of een van haar aangestelde personen of bedrijven genomen op basis van informatie verstrekt door de klant aan Bluepoint eCommerce.
12.2 Bluepoint eCommerce zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door Bluepoint eCommerce aan de klant.
12.3 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de klant rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Bluepoint eCommerce kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Bluepoint eCommerce is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen op apparatuur of websites van Bluepoint eCommerce.
12.4 Gezien het Internet bestaat uit een grote aantal technische knooppunten die allen beheerd worden door verschillende bedrijven kan Bluepoint eCommerce niet aansprakelijk zijn voor het gehele traject van de verbinding tussen de Bluepoint eCommerce servers en het eindstation van de klant. Alleen indien de diensten worden onderbroken door een aanwijsbare fout van Bluepoint eCommerce zal de klant een schadevergoeding kunnen vorderen, waarbij de schadevergoeding zal beperkt worden tot de terugbetaling van het proportioneel deel van de jaarlijkse abonnementsprijs voor de duur van de onderbreking. Vorderingen tot schadevergoeding moeten ons uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) na de onderbreking schriftelijk bereiken.

13. Betaling

13.1 M.b.t. internet diensten en producten: Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
13.2 M.b.t. drukwerk, software en hardware: Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooruit te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
13.3 M.b.t. Aanbetaling: De opdrachtgever kan in sommige gevallen een aanbetalingsfactuur ontvangen welke vooruit betaald dient te worden.
13.4 Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50,- (Excl. Btw) en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum. Bij elke herhaalnota worden er € 12,5 euro (Excl. Btw) administratiekosten in rekening gebracht.
13.5 Bluepoint eCommerce zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Bluepoint eCommerce nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen.
13.6 Bluepoint eCommerce behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden. Bluepoint eCommerce kan de uitvoering van elk order van een klant stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een order van dezelfde klant nog niet is geschied bij de vervaldatum.
13.7 Zolang de klant de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen te verhogen met eventuele rente en / of schadevergoeding, niet heeft betaald blijft Bluepoint eCommerce eigenaar van de door haar geleverde goederen of diensten.
13.8 De klant verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de klant zal Bluepoint eCommerce een gedetailleerd overzicht opmaken om de uurprestaties te motiveren.

14. Overmacht

14.1 De klant zal Bluepoint eCommerce niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Bluepoint eCommerce en vooraf aangekondigde onderhoudswerken aan de technische infrastructuur.
14.2 Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Bluepoint eCommerce steeds het recht om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Bluepoint eCommerce in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
14.3 Bluepoint eCommerce behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

15. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Bluepoint eCommerce en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en laten behandelen door de rechtbank te Dordrecht.
15.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bluepoint eCommerce en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.
15.3 Bluepoint eCommerce behoudt zich het recht voor om de klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.